Galatasaray'ın taraftar sayısı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Cimbom'un kaç taraftarı var? Özdoğan Galatasaray'ın kaç taraftarı olduğunu açıkladı.
Camianın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, “Dünyanın en uzak adasına bile gitseniz bir Galatasaray taraftarı ve forması görürsünüz” dedi.
Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal’ın Lon­dra’da­ki kon­fe­rans­ta Ga­la­ta­sa­ray, 25 mil­yon ta­raf­tar­la Tür­ki­ye’nin en çok ta­raf­ta­rı­na sa­hip açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­yan tar­tış­ma ye­ni bir bo­yut ka­zanacak gibi duruyor.
2014 Dünya Kupası Elemeleri
Türkiye Hollanda maçı oranlar belli oldu
15/10/2013 - 06:01
Ay­sal’ın açık­la­ma­sı­na ra­kip ku­lüp­ler­den sert tep­ki­ler gel­miş­ti. Öz­han Ca­nay­dın baş­kan­lı­ğın­da yö­ne­tim­de yer alan ve ge­niş ini­si­ya­tif­ler kul­la­nan Prof.Dr. Ah­met Öz­do­ğan, bu ko­nu­da önem­li araş­tır­ma­lar yap­tır­mış­tı ve ye­ni­den gün­cel­le­nen tar­tış­may­la il­gi­li son de­re­ce çar­pı­cı bir açık­la­ma yap­tı: “Ga­la­ta­sa­ray’ın ta­raf­tar sa­yı­sı 40 mil­yon­dur.”
Ga­la­ta­sa­ray net bi­çim­de ön­de
Öz­do­ğan, “25 mil­yon, Tür­ki­ye için ge­çer­li­dir. Dün­ya­nın en uzak ada­sı­na bi­le git­se­niz bir Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı ve for­ma­sı gö­rür­sü­nüz. Dün­ya ça­pın­da Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı­nın 25 mil­yo­nun çok üze­rin­de ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Bu ra­kam­ın 40 mil­yo­na yakın şe­kil­de ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir” de­di.
Futbol
Rüyaya Atılan İmza: Ozan Tufan
25/08/2021 - 15:32
Futbol
EXXEN yeni yayıncı oldu
25/06/2021 - 13:28